Quà thưởng
Thể lệ
Bảng xếp hạng
Lịch sử
Nhiệm vụ
Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 50 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 35 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 30 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 5 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 15 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 20 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 25 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 40 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 2 điểm! Người chơi Tan Nguyen đã bắn được 20 điểm!
TỔNG SỐ ĐIỂM ĐÃ BẮN - NHẮM CỰC CHUẨN QUÀ CỰC ĐÃ
100
Đăng nhập
200
Đăng nhập
500
Đăng nhập
800
Đăng nhập
1000
Đăng nhập
0

Đã sao chép code